РОЗДІЛ 3. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ГЛАВА 3.1. Загальні положення

Ст.182   Міський голова є головною посадовою особою Надвірнянської об’єднаної територіальної громади.

Ст.183   Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Ст.184   Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Ст.185   Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

               На міського голову поширюється повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Ст.186   Повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на пленарному засіданні міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ст.187   У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень міського голови відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” або Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Ст.188   Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.79 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови.

Ст.189   Повноваження міського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації”

ГЛАВА 3.2. Повноваження і обов’язки міського голови 

Міський голова:

Ст.190   Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території Надвірнянської об’єднаної територіальної громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та місцевих органів виконавчої влади.

Ст.191   Організовує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Ст.192   Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Ст.193   Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

Ст.194   Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради.

Ст.195   Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради, її виконавчого комітету їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Ст.196   Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Ст.197   Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Ст.198   Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Ст.199   Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України “Про культуру”.

Ст.200   Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Ст.201   Вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

Ст.202   Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги

Ст.203   Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету.

Ст.204   Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

Ст.205   Представляє міську територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Ст.206   Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Ст.207   Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства із питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

Ст.208   Веде особистий прийом громадян.

Ст.209   Забезпечує на території територіальної громади додержання законодавства щодо звернень громадян та їх об’єднань.

Ст.210   Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

Ст.211   Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Ст.212   Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Ст.213   Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Ст.214   При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

Ст.215   Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. Ця вимога оформляється як рішення або письмова заява за підписом необхідної кількості депутатів.