РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1.1. Загальна характеристика ради

Ст.1    Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє Надвірнянську об’єднану територіальну громаду в складі таких населених пунктів: села Молодків, Гвізд, Млини, Назавизів, Мирне, Лісна Тарновиця, Парище, Лісна Велесниця, Верхній Майдан, Красна, Стримба, Лоєва та місто Надвірна(далі – міська рада), здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими Законами України.

Ст.2    Порядок формування, організація діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» іншими законодавчими актами України, Статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Ст.3    Надвірнянська міська рада є юридичною особою, має повноваження діяти самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Ст.4    Матеріальною і фінансовою основою міської ради є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності об’єднаної територіальної громади, а також об’єкти її спільної власності, що перебувають в управлінні районної та обласної ради.

Ст.5    Від імені та в інтересах об’єднаної територіальної громади права суб’єкта комунальної власності здійснює Надвірнянська міська рада.

Ст.6    Бюджет міської ради є самостійним, він не включається до Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів.

Ст.7    Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Ст.8    На будинку(ах), де працює міська рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи, піднімається(встановлюється) Державний Прапор України та інші державні символи України. Під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний Прапор України.

Ст.9    Регламент міської ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії міської ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Ст.10  Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Ст.11  На засіданнях ради можуть бути присутні представники засобів масової інформації, особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, Народні депутати України, на визначених для них місцях.

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у цій статті.

Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

Ст.12  Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Ст.13  Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Ст.14  Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується виконанням Державного Гімну України, у залі, де вони проводяться.

ГЛАВА 1.2. Порядок формування ради

Ст.15  Надвірнянська міська рада складається з депутатів, які обираються жителями Надвірнянської об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ст.16  Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається Виборчим кодексом України.

Ст.17  Загальний склад ради визначається відповідно до виборчого кодексу та складається з 34 депутатів. Рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Ст.18  У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявністю більше половини депутатів від загального складу ради (вісімнадцять депутатів).

Ст.19 Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України та Законами України.