ІНСТРУКЦІЯ
з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету громади на 2022 рік

I. Загальні положення

 1. Ця інструкція розроблена відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проєкту бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на плановий бюджетний період та прогнозу бюджету громади на наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.
 2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів і подає їх до фінансового управління Надвірнянської міської ради (далі – фінансове управління) в паперовому та електронному вигляді за формами:
  БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);
  БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);
  БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ додатковий, Форма 20__-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).
 3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.
 4. Усі вартісні показники у формах мають бути відображені в гривнях без копійок.
 5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим управлінням аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).
 6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів витрат бюджету громади на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів витрат бюджету громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників.
 7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються фінансовим управлінням на основі:
  прогнозу економічного і соціального розвитку громади на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
  основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
  показників Міністерства фінансів України до проєкту бюджету на наступний рік;
  прогнозу бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на відповідні бюджетні періоди, схваленого виконавчим комітетом міської ради.
 8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
  прогнозних обсягів доходів;
  граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) бюджету громади;
  розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
  розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі – Єдина тарифна сітка);
  прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
  необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
  необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.
 9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами.
 10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної та регіональної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 11. оказники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, програмної та економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.
 12. метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
  У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:
  показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
  показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.
 13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:
  дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;
  показники, які затверджені розписом бюджету громади на поточний рік з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;
  показники витрат, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію у розрізі бюджетних програм, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету громади та прогнозу бюджету громади.
 15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим відділом граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом витрати загального фонду бюджету громади за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.
 16. Фінансове управління (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за працівниками управління) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.
 17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проєкту бюджету громади та прогнозу бюджету громади фінансове управління проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.
  За результатами погоджувальних нарад фінансове управління формує проєкт бюджету громади та прогноз бюджету громади, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів.
 18. На основі інформації про результати аналізу фінансове управління відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету громади.
 19. У разі подання головним розпорядником необґрунтованих або з порушенням вимог інструкції бюджетного запиту відповідні видатки не можуть бути включені до проєкту місцевого бюджету на такий рік.
  Якщо головний розпорядник у своєму запиті подає розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідного рівня функціонування цього головного розпорядника, фінансове управління може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність з вимогами інструкції. У разі невиконання головним розпорядником коштів вимог фінансове управління має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника бюджетних коштів.
 20. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.