РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ

ГЛАВА 2.1. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання

Ст.20 Затвердження регламенту ради.

Ст.21 Утворення і ліквідація постійних депутатських та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

Ст.22 Утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.

Ст.23 Обрання, за пропозицією міського голови, на посаду та звільнення з посади секретаря ради, у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Ст.24  Затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.

Ст.25  Утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради.

Ст.26 Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Ст.27  Заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників.

Ст.28 Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради.

Ст.29 Прийняття рішення про недовіру міському голові.

Ст.30 Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.

Ст.31 Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.

Ст.32  Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах.

Ст.33  Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради в порядку, встановленому законом.

Ст.34  Скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи Законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

Ст.35  Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Ст.36  Прийняття рішень про проведення місцевого референдуму.

Ст.37  Прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, міського самоврядування та міського голови.

Ст.38 Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями міської ради, а також передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

Ст.39  Прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них.

Ст.40  Схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін.

Ст.41  Прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

Ст.42  Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Ст.43  Розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

Ст.44  Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, відповідно до Податкового кодексу України.

Ст.45  Утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди.

Ст.46  Утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

Ст.47 Прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

Ст.48  Прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень.

Ст.49  Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку.

Ст.50  Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

Ст.51  Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням міської ради.

Ст.52  Прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді.

Ст.53  Визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора.

Ст.54  Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Ст.55  Створення, у разі необхідності, органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

Ст.56  Вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємств комунальної власності, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

Ст.57  Прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України “Про співробітництво територіальних громад”, щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

Ст.58  Заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад” співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада;

Ст.59  Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Ст.60  Затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України

Ст.61  Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

Ст.62  Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду міського значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом. Прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

Ст.63  Прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

Ст.64  Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території об’єднаної територіальної громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

Ст.65  Створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги.

Ст.66  Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території

Ст.67  Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Ст.68  Затвердження у встановленому порядку програм, генеральних планів забудови населених пунктів територіальної громади, іншої містобудівної документації.

Ст.69  Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.

Ст.70  Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території об’єднаної територіальної громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Ст.71  Встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

Ст.72  Прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань боротьби із стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Ст.73  Визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки.

Ст.74  Прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань, подання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України.

Ст.75  Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Ст.76  Затвердження статуту територіальної громади.

Ст.77  Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади.

Ст.78  Прийняття рішень щодо виконання положень статей 6, 7, 11, 12, 20, 24 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Ст.79  Надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.

Ст.80  Створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби.

Ст.81  Затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

Ст.82  Вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства.

Ст.83  Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Ст.84  Визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту.

Ст.85  Затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

Ст.86  Встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”.

Ст.87  Утворення старостинських округів.

Ст.88  Затвердження Положення про старосту;

Ст.89  Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом.

ГЛАВА 2.2. Сесія міської ради

Ст.90  Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Ст.91  Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Ст.92  Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова скликає робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

Ст.93  Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

Ст.94  Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Ст.95  Робоча група спільно з апаратом ради не пізніш як за 1 день до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії .

Ст.96  На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

Ст.97  Наступні сесії міської ради скликаються міським головою.

Ст.98  Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць. Час і дата скликання чергової сесії визначається на попередній.

Ст.99  У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 100 цього Регламенту.

Ст.100 Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету міської ради.

Ст.101 Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів (100 підписів), протягом строку, встановленого для її розгляду. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до міської ради та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої міській раді, визначається (затверджується)  міською радою. Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті міським головою – щодо електронної петиції, адресованої міській раді.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

Ст.102 Пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів подається міському голові з обов’язковою реєстрацією дати подачі пропозиції апаратом ради.

Виконавчий комітет ради пропозицію про скликання сесії приймає своїм рішенням та через апарат ради з обов’язковою реєстрацією дати подачі пропозиції подає міському голові.

Ст.103 У разі, якщо посадові особи, зазначені у ст.97 та ст.99, у двотижневий термін після подачі пропозиції не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ст.100, сесія скликається депутатами міської ради, які подали зареєстровану пропозицію або постійною комісією міської ради.

Ст.104 Рішення про скликання сесії ради відповідно до ст.ст.97, 99, 100 цього Регламенту доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії. Інформація про скликання сесії опубліковується в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради не пізніш як за 5 днів до сесії.

Ст.105 У виняткових випадках рішення про скликання позачергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії. В цьому випадку інформація про скликання сесії в засобах масової інформації не опубліковується.

Ст.106 В інформації про проведення сесії зазначаються: час скликання, місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення депутатів про час і місце скликання сесій(в тому числі позачергових) проводиться, як правило, письмово або у будь-який інший спосіб(електронні листи, повідомлення, телефонограми, тощо).

Ст.107 Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених ст.98 – секретар ради. У випадку, передбаченому ст.100, сесію відкриває за письмовим дорученням, яке підписано всіма членами групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів міської ради.

Ст.108 Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради(вісімнадцять).

Ст.109 Не пізніше ніж на другій сесії затверджується регламент міської ради, а також Положення про постійні комісії міської ради.

Протоколи сесій міської ради веде секретар, обраний радою на весь термін повноважень ради.

Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому ст.100, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Ст.110 Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. У разі необхідності, рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного.

Ст.111 Пропозиції і проекти рішень щодо питань на розгляд ради можуть вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями ради, депутатами, депутатськими групами(фракціями), виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян, старостами, не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення сесії.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Ст.112 Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Вимоги цієї статті щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень органів місцевого самоврядування, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги.

Ст.113 Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Порядок денний сесії з проектами рішень міської ради, узгоджені з відповідними депутатськими комісіями, подаються депутатам не пізніше ніж за 3 дні до проведення сесії. У термінових випадках – до початку сесії.

На вимогу комісій або спеціалістів, що готують питання на розгляд сесії, до порядку денного по окремих питаннях долучаються повні тексти проектів рішень з відповідними пояснюючими матеріалами.

На розгляд постійних депутатських комісій подаються проекти рішень з відповідними пояснюючими матеріалами.

Про узгодження пропозицій та проектів рішень зазначається в протоколі засідань постійних депутатських комісій.

Пропозиції і проекти рішень готуються на розгляд депутатських комісій та ради особами, що вносять такі пропозиції і проекти, передбачені у ст.111 цього Регламенту, а також посадовими особами міської ради.

Підготовлені проекти рішень ради можуть проходити юридичну експертизу в юридичній службі та можуть погоджуватись (візуватись) головою профільної комісії ради.

Підготовлені проекти рішень ради повинні містити:

– підпис виконавця, який готував проект рішення;

– підписи осіб, які погоджували дане рішення.

До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського бюджету та відчуженням комунального майна.

Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою не менше 1/3 від загального складу ради (дванадцять депутатів).

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Ст.114 Питання вважається включеним в порядок денний після розгляду в постійних депутатських комісіях, і якщо за це проголосувало не менше 1/3 від загального складу ради (дванадцять депутатів).

Допускається включення до порядку денного додаткового питання, якщо за це проголосувало не менше 1/3 від загального складу ради.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися сільським, селищним, міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

Ст.115 Черговість розгляду питань затверджується 1/3 загального складу ради.

Ст.116 Депутатські запити, подані у встановленому порядку, обов’язково оголошуються на сесії в кінці пленарного засідання.

Ст.117 На голосування ставиться проект рішення і кожне доповнення в порядку їх надходження після обговорення.

Ст.118 До голосування надається слово з мотивів голосування.

Ст.119 Перед початком голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, їх зміст, нагадує, якою більшістю приймається рішення.

Ст.120 Депутат особисто здійснює своє право на голосування.

Ст.121 Рішення з процедурних питань приймається, якщо за це проголосувало не менше 1/3 від загального складу ради, по інших питаннях – більшістю від загального складу ради, за виключенням ст.256 цього регламенту.

 Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Ст.122 Після закінчення дебатів, доповідачі і співдоповідачі мають право виступу із заключним словом.

Виступ по одному питанню надається депутату не більше двох разів та не більше одного разу представнику від фракції чи депутатської групи. Виступаючий не повинен використовувати в своїх виступах грубі, некоректні вирази, закликати до насильницьких дій.

Головуючий повинен попереджати виступаючого про відхід від теми. Після другого попередження головуючий може позбавити оратора слова.

Ст.123 Головуючому забороняється коментувати виступи та втручання у відповіді на питання доповідачів та співдоповідачів.

Ст.124 Міський голова, секретар ради отримують слово для виступу поза чергою.

Слово по порядку ведення, для довідок, відповіді на запитання, роз’яснення надається поза чергою. Час для запитань доповідачам, співдоповідачам або виступаючим визначається голосуванням більшістю від присутніх.

Ст.125 Засідання проводяться з 10.00 до 18.00. Рішення про короткочасні перерви та обідню перерву, їх тривалість, приймається радою, якщо за це проголосувало більше 1/3 від її загального складу.

Реєстрація депутатів проводиться секретарем ради перед початком кожного денного пленарного засідання та після обідньої перерви.

Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

Ст.126 Перед розглядом питань порядку денного сесії визначається тривалість часу їх обговорення. На доповідь дається до 30 хв., співдоповідь – 20 хв., виступи – до 10 хв., повторні виступи – до 5 хв., виступи по кандидатурах, порядку ведення, мотивах голосування, заявах, внесення запитів, пропозицій, повідомлень, довідок – до 3 хв.

Сесія може продовжити час доповіді, співдоповіді або виступу голосуванням більшістю від присутніх депутатів.

Ст.127 Голосування може бути відкрите, таємне, поіменне. При наявності різних пропозицій щодо процедури голосування перевага надається поіменному проти таємного та відкритого, таємному проти відкритого.

Ст.128 Після закінчення кожного голосування результати оголошуються головуючим на засіданні.

Ст.129 Міська рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питань, які розглядаються, якщо вид і спосіб голосування не встановлені цим Регламентом.

За процедурним рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, пов’язані між собою питання обговорюються окремо.

Ст.130 Згідно поступлених пропозицій міського голови чи депутатів міської ради може проводитися пакетне голосування. Пакетним є одночасне голосування за два і більше проектів рішень ради. До пакетного голосування можуть бути включені будь-які однорідні питання (проекти рішень) порядку денного, визначені радою шляхом голосування в день пленарного засідання. У разі не підтримки проектів рішень пакетного голосування, кожен із проектів рішень, включених в пакетне голосування, голосується окремо. Пропозиція про пакетне голосування приймається не менше 1/3 від загального складу ради (дванадцять депутатів).

Ст.131  При проведенні таємного голосування створюються відповідні для цього умови: виготовляються бюлетені, вносяться дані, достатні для голосування. Депутат повинен розписатись у списку депутатів міської ради за одержання бюлетеня для голосування. В бюлетені по єдиній кандидатурі або проекту рішення повинні стояти слова “за” і “проти”.

У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної з кандидатур або варіантів друкується квадрат, в одному з яких ставиться відмітка (у вигляді”+” або “V”, чи будь-яка інша зрозуміла позначка) у разі, коли голосують “за” чи “проти”.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені в яких немає ніяких позначок у відповідних квадратах, або у відповідних квадратах є дві чи більше позначок, з яких неможливо визначити волевиявлення.

Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення повинний бути рядок “не підтримую жодну кандидатуру” (або варіант рішення), з квадратом після неї, де ставиться відмітка у разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу ради, якщо інше не передбачено законом.

Голосування по одних і тих самих кандидатурах проводиться не більше двох разів, після чого, у разі необхідності, вносяться нові кандидатури.

Лічильна комісія з числа депутатів, обрана міською радою на сесії, після підрахунку голосів оголошує на сесії протокол свого засідання, який повинен бути затверджений радою.

Ст.132  Поіменне голосування на сесії проводить головуючий. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і оголошує свій вибір “за”, проти”, “утримався”, про що секретарем міської ради ставиться відповідна відмітка в протоколі, у списку поіменного голосування.  Відомість з поіменного голосування підписується головою лічильної комісії, або депутатом, що виконує його обов’язки.

Ст.133 Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання депутатам та іншим особам присутнім на сесії надається право виступити в “Різному”. В “Різному” головуючий або секретар оголошує звернення, заяви, пропозиції, тощо, які надійшли під час пленарного засідання.

Головуючий може особисто надати роз’яснення чи відповідь на звернення, заяву, пропозицію, тощо або доручити відповідному фахівцю надати відповідь на сесії міської ради.

Ст.134 Якщо для розгляду питання, звернення, заяви, пропозиції, тощо, потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення посадовій особі чи відповідному органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь у встановлений термін. В такому випадку питання звернення пропозиція, тощо оформляється письмово і повинна бути подана в апарат ради не пізніше одного дня після пленарного засідання.

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

Ст.135 Рішення з питань, які обговорюються в розділі «Різне», приймаються у порядку передбаченому цим регламентом.

Ст.136 Всі виступи ведуться з трибуни. Виступи по мотивах голосування, довідки по порядку денному, доповнення, запитання можуть подаватись з місця. Заявки для виступу подаються головуючому або в секретаріат і розглядаються в порядку їх надходження. Головуючий може змінити порядок розгляду заявок з мотивацією зміни.

Ст.137 Протокол сесії підписується секретарем ради та головуючим. На вимогу депутата до кінця пленарного засідання неоголошений виступ включається до протоколу сесії.

Ст.138 Робота сесії ведеться українською мовою. Офіційні документи, матеріали, проекти рішень готуються українською мовою.

Ст.139 Депутатські групи створюються по територіальних та інших ознаках. Вони складається не менше як із 3-х депутатів. Група реєструється шляхом подачі письмового повідомлення міському голові, де вказується її назва, керівник групи та подається список членів групи.

Діяльність депутатської групи припиняється:

     – у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цією статтею;

     – у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

     – після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень даної ради.

Ст.140 Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Ст.141 Депутатська група чи фракція мають право об’єднуватися у міжфракційні об’єднання. Рішення фракцій та груп про створення міжфракційного об’єднання доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні.

Депутатська група, фракція, міжфракційне об’єднання має право через секретаря ради розповсюджувати серед депутатів проекти рішень та інші матеріали, робочі документи сесії міської ради на основі рішень міжфракційного об’єднання,  групи, фракції, які оформлені відповідним протоколом.

Депутатська група, фракція, міжфракційне об’єднання має право  вимагати перерви до 10 хв. перед проведенням голосування, право для виступу не менше ніж одного представника після закінчення дебатів, делегувати в склад тимчасових комісій свого представника.

Ст.142   Засідання сесії проводяться відкрито і гласно. Представники трудових колективів, громадських та інших організацій, органів місцевого самоврядування, державних органів, закладів, виборці запрошуються апаратом ради. Про склад запрошених повідомляється депутатам.

Ст.143   Для осіб, запрошених на сесію, відводяться окремі місця.

Ст.144   Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії. Вони не повинні висловлювати свого ставлення по виступах аплодисментами, вигуками та іншими діями. Запрошеним особам головуючим може надаватися слово для виступу. Запрошеному може бути відмовлено у виступі,  якщо за це проголосувала 1/3 частина загального складу ради.

Ст.145   У випадку порушення порядку, запрошена особа видаляється із сесійного залу.

Ст.146   На відкритих засіданнях ради мають право бути присутніми представники преси, телебачення та проводити фото- кінозйомку, аудіо- відеозапис роботи сесії. Засідання ради може транслюватись по радіо і телебаченню.

Ст.147   Депутати районної та обласної рад чи Народні депутати України беруть участь в роботі сесії з правом виступу.

Ст.148   Закриті засідання міської ради чи закритий розгляд окремого питання порядку денного можуть проводиться в окремих випадках, якщо розголошення інформації, яка буде заслуховуватись на сесії, є інформацією, що не підлягає розголошенню, та може зашкодити правам чи законним інтересам осіб, щодо яких розглядається питання на сесії міської ради. В таких випадках закриті засідання міської ради можуть проводитись, якщо за це проголосувала 1/3 частина загального складу ради.

Ст.149 Прийняті на сесії рішення ради оформляються протягом 10 днів з дня їх прийняття і не пізніше ніж у 30-денний термін публікуються (розміщуються) на офіційному веб-сайті міської ради, доводяться до виконавців чи видаються заявникам. Регуляторні акти, прийняті міською радою, офіційно оприлюднюються у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених міською радою, у строки визначені Законом.

Ст.150   Протоколи сесій міської ради оформляються секретарем ради протягом 30 днів з дня проведення сесії. Книга протоколів має бути прошнурована та опечатана печаткою ради і надається депутатам або депутатській комісії за першою вимогою секретарем ради чи відповідальними працівниками апарату ради.

Оригінали протоколів сесії міської ради зберігаються в апараті ради протягом року, після чого передаються на зберігання до міського архіву. Копії протоколів зберігаються в апараті ради весь термін повноважень ради. Відповідальним за оформлення і збереження протоколів сесії ради є секретар міської ради.

ГЛАВА 2.3. Дисципліна та етика пленарних засідань

Ст. 151 На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Ст.152 Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Ст. 153 Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, головуючий за згодою не менше 1/3 від загального складу ради, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Ст. 154 У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання

ГЛАВА 2.4. Постійні комісії ради

Ст.155   Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Ст.156   Постійні комісії обираються радою на строк дії повноважень у складі голови комісії і членів комісії. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісії можуть пропонувати на сесії міський голова, секретар ради, депутати міської ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідно комісією.

Ст.157   Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 3-х членів в кожній комісії . Комісії формуються по напрямках, визначених радою.

Ст.158   До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Ст.159   В разі необхідності міською радою може бути змінено кількісний склад та переобрано персональний склад комісій.

Ст.160   Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.

Ст.161   Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Ст.162  У випадку, якщо депутат є членом кількох депутатських комісій, та у разі пропуску ним з першого засідання, протягом півроку року більше половини засідань будь-якої постійної комісії без поважних причин, дана комісія більшістю від загального складу може рекомендувати міській раді прийняти рішення про виключення такого депутата зі складу комісії.

Ст.163   Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Ст.164   Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

Ст.165   Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд, розробляють проекти рішень ради та готують висновки, з цих питань виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

Ст.166   Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Ст.167   Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних  адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету  міської ради.

Ст.168   Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

Ст.169   Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій та відділень необхідні матеріали і документи. 

Ст.170   Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Ст.171   Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина від загального складу комісії.

В роботі комісії бере участь як доповідач спеціаліст апарату міської ради, який готує питання на розгляд сесії міської ради або виконавчого комітету, чи інша особа, визначена ст.111 цього Регламенту, яка вносить пропозиції і проекти рішень щодо питань на розгляд сесії міської ради.

На розгляд комісії виносяться питання із долученими до них усіма необхідними заявами, клопотаннями, документами і матеріалами, тощо. У випадку відсутності необхідних матеріалів чи документів, дане питання комісією може не розглядатися.

В роботі комісій можуть брати участь заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконкому, спеціалісти апарату міської ради та депутати міської ради.

Ст.172   За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймають більшістю голосів від загального складу комісії. Проекти рішень з необхідними матеріалами, заявами, тощо, прийняті за висновками і рекомендаціями комісій, перед включенням до порядку денного сесії міської ради або виконавчого комітету перевіряються на предмет відповідності їх Законам та іншим нормативно-правовим актам спеціалістом-юристом апарату міської ради.

Протоколи засідань комісії підписуються головою або його заступником та секретарем. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Ст.173   Рішення, висновки та рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати їх розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Ст.174   Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, фракцій і депутатських груп, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій  та, обраним на засіданні спільної комісії, секретарем комісії.

Спільне засідання комісій є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загального складу комісій. Головує на спільних засіданнях депутатських комісій – секретар міської ради, а у випадку його відсутності – інша особа(депутат), яка обирається більшістю від присутніх на спільному засіданні комісії. Секретар спільної комісії обирається більшістю від присутніх на спільному засіданні комісії.

Ст.175   Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Ст.176   Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Ст.177   Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою не пізніше ніж на другій сесії.

ГЛАВА 2.4. Тимчасові органи  ради

Ст.178   Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міської ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Ст.179   Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Ст.180   Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасових контрольних комісій, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Ст.181   Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення, щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.