РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 28. Комунальна власність територіальної громади міста Надвірна

1. Територіальній громаді міста Надвірна належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме  майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, (в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди), частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади міста Надвірна за місцем відкриття спадщини.
2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді міста Надвірна безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна Надвірнянською міською радою в порядку, встановленому законом.
3. Територіальна громада міста Надвірна безпосередньо або через Надвірнянську міську раду можуть об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
4. Надвірнянська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Надвірна відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності територіальної громади міста Надвірна, в тому числі виконувати усі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
5. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної  власності визначаються Надвірнянською міською радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Надвірна зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.
6. Майнові операції, які здійснюються Надвірнянською міською радою з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
7. Право комунальної власності територіальної громади міста Надвірна захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади міста Надвірна і передані іншим суб’єктам  права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
8. Надвірнянська міська рада має право:
– вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади міста Надвірна підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм  власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста Надвірна;
– на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на території міської ради, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста Надвірна;
– мати об’єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці – міста Надвірна.
9. Від імені та в інтересах територіальної громади міста Надвірна права суб’єкта комунальної власності здійснює Надвірнянська міська рада .
10. Надвірнянська міська рада з урахуванням місцевих умов і особливостей може перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
11. Надвірнянська міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Надвірна

1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна перебувають усі землі в межах міста Надвірна, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Надвірна, право комунальної власності територіальної громади міста Надвірна на які посвідчено відповідними державними актами.
2. Набуття права на землю територіальною громадою міста Надвірна та передача землі з комунальної власності державі, юридичним та фізичним особам здійснюється Надвірнянською міською радою в порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

Стаття 30. Планування та забудова території міста Надвірна

1. Надвірнянська міська рада відповідно до чинного законодавства вирішує питання планування, забудови та іншого використання території міста Надвірна шляхом розробки та затвердження генерального плану, детального плану, місцевих правил забудови, проектів забудови, проектів розподілу території мікрорайону та кварталу.
2. При плануванні та забудові території міста Надвірна Надвірнянська міська рада враховує державні, громадські та приватні інтереси.
3. Дозволи на будівництво об’єктів в місті Надвірна надаються виконавчим комітетом Надвірнянської міської ради на підставі повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» чинним законодавством України та рішеннями Надвірнянської міської ради.

Стаття 31. Бюджет міста Надвірна

1. Місцевий бюджет міста Надвірна є самостійними, він не включається до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.
2. Надвірнянська міська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує місцевий бюджет міста Надвірна згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законами України про Державний бюджет і та іншими нормативно-правовими актами в галузі бюджету та бюджетної системи.
3. Самостійність місцевого бюджету міста Надвірна гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевого бюджету відповідно до чинного бюджетного законодавства України.
4. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевого бюджету міста Надвірна не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законами України про Державний бюджет і та іншими нормативно-правовими актами в галузі бюджету та бюджетної системи, Податкового кодексу України.
5. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевого бюджету міста Надвірна, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Держава гарантує Надвірнянській міській раді дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевим бюджетом міста Надвірна загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету міста Надвірна. Держава може вилучати із місцевого бюджету міста Надвірна до державного бюджету кошти тільки в порядку, встановленому законом про державний бюджет.
6. Доходи місцевого бюджету міста Надвірна формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку  загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7. Порядок зарахування доходів до місцевого бюджету міста Надвірна визначається законодавством про бюджетну систему та іншими нормативно-правовими актами.
8. У доходній частині місцевого бюджету міста Надвірна окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних  повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
9. Місцевий бюджет міста Надвірна поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.
10. Видатки, які здійснюються Надвірнянською міською радою на потреби територіальної громади міста Надвірна, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевим бюджетом міста Надвірна.
11. Надвірнянська міська рада самостійно розпоряджається коштами місцевого бюджету, визначає напрями їх використання.
12. У видатковій частині місцевого бюджету окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
13. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
14. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку території Надвірнянської міської ради, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.
15. Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевого бюджету міста Надвірна, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законом. Рішення про використання таких коштів приймається Надвірнянською міською радою.
16. Місцевий бюджет міста Надвірна має бути достатніми для забезпечення виконання Надвірнянською міською радою наданих їй законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
17. Держава фінансує у повному обсязі здійснення Надвірнянскою міською радою наданих їй законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення Надвірнянською міською радою цих повноважень, щороку передбачаються в бюджетному законодавстві.
18. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків Надвірнянської міської ради, обов’язково супроводжуються передачею їй необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються Надвірнянською міською радою в межах переданих їй фінансових ресурсів. Витрати Надвірнянської міської ради, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.
19. Надвірнянська міська рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.
20. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується Надвірнянською міською радою.

Стаття 32. Місцеві податки і збори у місті Надвірна

1. Надвірнянська міська рада може встановлювати, відповідно до законодавства України, місцеві податки і збори, визначати їх розміри, порядок стягнення та надавати пільги окремим категоріям платників.
2. Кошти від місцевих податків і зборів зараховуються до бюджету міста.
3. За рішенням зборів громадян у місті Надвірна можуть запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.