РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Надвірна

1. Відповідно до Конституції України народовладдя у місті Надвірна здійснюється безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2. Організаційно-правові форми здійснення народовладдя у місті Надвірна встановлюються Конституцією, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких встановлена Верховною Радою України та іншими нормативно-правовими актами.
3. Міське самоврядування здійснюється на принципах:
– народовладдя;
– законності;
– гласності;
– колегіальності;
– поєднання місцевих і державних інтересів;
– виборності;
– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом;
– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;
– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
– судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини;
4. Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є :
– дотримання конституційних прав і свобод людини;
– гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров’я людини, її честі та гідності;
– збереження історико-культурної спадщини міста та його архітектурної самобутності;
– створення належних комунально-побутових умов проживання населення;
– задоволення національно-культурних потреб населення;
– облаштування місць відпочинку та організація дозвілля;
– відродження історичних пам’яток громади;
– створення умов для повноцінного духовного розвитку населення;
– сприяння розвитку духовних традицій громади;
– підтримання соціально-економічного розвитку економіки міста;
– здійснення охорони навколишнього середовища та поліпшення екологічної ситуації в місті;

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті Надвірна

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада міста Надвірна.
2. Місцеве самоврядування у місті Надвірна здійснюється територіальною громадою міста Надвірна як безпосередньо, так і через Надвірнянську міську раду та її виконавчі органи.
3. Система місцевого самоврядування у місті Надвірна включає:
– територіальну громаду міста Надвірна;
– Надвірнянську міську раду;
– Надвірнянського міського голову;
– виконавчий орган Надвірнянської міської ради – її виконавчий комітет;
– органи самоорганізації населення.
4. Члени територіальної громади міста Надвірна мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого значення, створювати органи територіальної самоорганізації населення.
5. Відносини Надвірнянської міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.
6. Відносини Надвірнянської міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.
7. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна, надають відповідну інформацію.
8. Надвірнянська міська рада може виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності міста, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування
 у місті Надвірна

1. Територіальна громада міста Надвірна безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом:
– місцевого референдуму;
– виборів органів і посадових осіб;
– загальних зборів;
– місцевих ініціатив;
– громадських слухань.
2. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Надвірна визначається законами України, цим Статутом, рішеннями Надвірнянської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

Стаття 11. Загальні збори

1. Загальні збори у місті Надвірна є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Надвірна у вирішенні питань місцевого самоврядування.
2. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади міста Надвірна.
3. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Надвірна, яке прийняте більш, ніж 500 учасниками таких зборів, вважається обов’язковим до розгляду на сесії Надвірнянської міської ради.
4. Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано до розгляду Надвірнянської міської ради, за 10 днів до дня їх проведення повідомляють Надвірнянського міського голову та (або) секретаря міської ради рад про питання, які будуть розглядатися на цих зборах, час і місце їх проведення.
5. Загальні збори жителів можуть скликатися Надвірнянським міським головою, Надвірнянською міською радою, її виконавчим комітетом, органами самоорганізації населення, депутатами Надвірнянської міської ради, ініціативними групами членів територіальної громади міста Надвірна.
6. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення більшістю присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд міської ради, – усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.

 

Стаття 12. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади міста Надвірна мають право ініціювати розгляд у Надвірнянській міській раді, та в її виконавчому комітеті в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до предметів відання місцевого самоврядування у місті Надвірна, з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
2. Місцева ініціатива оформляється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття певного рішення Надвірнянською міською радою або її виконавчим комітетом.
3. Письмові пропозиції, передані на розгляд Надвірнянської міської ради, повинні бути підписані не менш, ніж 100 членами територіальної громади міста Надвірна.
4. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд Надвірнянської міської ради чи її виконавчого комітету, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради чи виконавчого комітету за обов’язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
5. Рішення Надвірнянської міської ради, прийняті з питань, внесених на їх розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюються в порядку, що визначається відповідною радою при розгляді таких питань.

Стаття 13. Громадські слухання

1. Члени територіальної громади міста Надвірна мають право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Надвірнянської міської ради, а також Надвірнянським міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у місті Надвірна, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування у місті Надвірна.
2. Порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Надвірна регулюються Положенням «Про громадські слухання у місті Надвірна», яке затверджене рішенням Надвірнянської міської ради №1182-ХVІІІ/2007 від 29.11.2007р. і є невід’ємною частиною даного Статуту
3. Громадські слухання з питань, віднесених до відання Надвірнянського міського голови та Надвірнянської міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік.
4. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати всіх рівнів, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських та районних осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.
5. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
6. Виконавчі органи Надвірнянської міської ради надають допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.
7. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади міста Надвірна сповіщаються через засоби масової інформації.
8. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.
9. Про результати громадських слухань Надвірнянська міська рада інформує членів територіальної громади міста Надвірна через засоби масової інформації.

Стаття 14. Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою міста Надвірна питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста Надвірна.
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Стаття 15. Органи самоорганізації населення міста Надвірна

1. Органи самоорганізації населення є формою участі територіальної громади міста Надвірна у вирішенні окремих питань місцевого значення.
2. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить жителям відповідної території в межах юрисдикції територіальної громади міста Надвірна.
3. Органи самоорганізації населення міста Надвірна створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону. Жителі міста Надвірна мають право створювати й інші органи самоорганізації.
4. Всі органи самоорганізації населення міста Надвірна, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.
5. Органи самоорганізації населення міста Надвірна сприяють створенню умов для реалізації кожним надвірнянцем його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Надвірна, її органами, об’єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.
6. Порядок створення та діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про органи самоорганізації населення”, цим Статутом та рішеннями Надвірнянської міської ради.
7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Надвірнянською міською радою відповідно до чинного законодавства України.