ІНСТРУКЦІЯ
з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету громади на 2022 рік

IV. Порядок заповнення Форми-2

 1. Форма-2 є логічним продовженням Форми-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів витрат на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.
  При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.
  Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту бюджету громади на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми.
  В пунктах 1-3 зазначається найменування головного розпорядника коштів, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, а У підпункті 1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації.
  Мета бюджетної програми має бути чіткою, реальною та досяжною. Вона має відображати цілі, які необхідно досягти при виконанні безпосередньо бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідати пріоритетам місцевої/регіональної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами; сприяти реалізації діяльності головного розпорядника у плановому та двох наступних за плановим роках.
  У підпункті 2 пункту 4 зазначається завдання бюджетної програми.
  Завдання бюджетної програми – конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми.
  Завдання не повинні мати декларативного характеру, включати завдання, що не належать до сфери діяльності головного розпорядника, або такі, що не виконуються відповідному бюджетному періоді; дублювати мету бюджетної програми та /або напрями використання коштів.
  У підпункті 3 пункту 4 вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми.
  Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.
  також коди Типової відомчої і Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.
 2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.
 3. У пункті 5 приводяться усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).
  Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 5, 6, 7, 8, 9.
  Показники спеціального фонду:
  • власні надходження бюджетних установ (в розрізі видів надходжень);
  • інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (в розрізі видів надходжень) (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);
  • повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).
  • кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
   Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

  У графах 4, 5 підпункту 1 пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
  У графах 8, 9 підпункту 1 пункту 5 – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на поточний бюджетний період.
  У графах 12, 13 підпункту 1 пункту 5 – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на плановий бюджетний період.
  У графах 4, 5, 8 та 9 підпункту 2 пункту 5 – надходження спеціального фонду для виконання бюджетних програм на наступні за плановим два бюджетні періоди.
  Обсяги надходжень до спеціального фонду в минулому році, на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди та обсяг витрат спеціального фонду відповідно в минулому році, на плановий рік і в наступних за плановим двох бюджетних періодах повинні співпадати.

 4. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:
  • у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
  • у графах 4, 5 підпункту 1 та графах 4, 5 підпункту 2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
  • у графі 7 підпункту 1 та графі 7 підпункту 2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
  • у графах 8, 9 підпункту 1 та графах 8, 9 підпункту 2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ);
  • у графі 11 підпункту 1 та графі 11 підпункту 2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
  • у графах 12, 13 підпункту 1 та графах 12, 13 підпункту 2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
  • у графах 3 і 7 підпункту 3 та у графах 3 і 7 підпункту 4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
  • у графах 4 і 8 підпункту 3 та у графах 4 і 8 підпункту 4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

  Показники у рядку “УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та рядку “УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
  Показники у рядку “УСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 3 та рядку “УСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
  Показники у рядку “УСЬОГО” у графах 4, 8, 12 підпункту 1 та рядку “УСЬОГО” у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
  Показники у рядку “УСЬОГО” у графах 4 і 8 підпункту 3 та рядку “УСЬОГО” у графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

 5. У підпункті 1 та 2 пункту 7 визначаються напрями використання бюджетних коштів, які спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.
  У підпункті 1 пункту 7:
  • стосовно витрат загального фонду бюджету:
   • витрати у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2;
   • у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий рік;
   • у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік з урахуванням змін;
   • у графі 11 (проект) – витрати на плановий рік.
  • Стосовно витрат спеціального фонду бюджету:
   • витрати у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8, 12 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2;
   • у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
   • у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік з урахуванням змін (без врахування змін, які вносились до спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ;
   • у графі 12 (проект)– витрати спеціального фонду на плановий рік.

  У підпункті 2 пункту 7 виклад запиту витрат у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань наводиться за загальним та спеціальним фондами.
  Витрати по загальному фонду у рядку “УСЬОГО” по графах 3, 7 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та графам 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.
  Витрати по спеціальному фонду у рядку «УСЬОГО» по графах 4, 8 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та графам 4, 8 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.
  Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

 6. У пункті 8 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми окремо за загальним і спеціальним фондами.
  У підпункті 1 пункту 8 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році окремо за загальним і спеціальним фондами.
  У підпункті 2 пункту 8 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах окремо за загальним і спеціальним фондами.
  Результативні показники поділяються на такі групи:
  • показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
  • показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
  • показники ефективності – залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
  • витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
  • відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
  • досягнення визначеного результату (результативність);
  • показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.

  Результативні показники, які наведені у пункті 7, використовуються для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
  Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.
  Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості.
  Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.
  Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.
  У графі “Джерело інформації” підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.
  Результативні показники, включені у підпункти 1 та 2 пункту 8, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.

 7. 4.7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці в розрізі підпрограм за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
  В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.
 8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
  • у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
  • у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;
  • у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

  Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
  Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.

 9. У підпунктах 1 та 2 пункту 11 наводиться перелік місцевих/ регіональних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів бюджету громади та інших бюджетів, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів витрат бюджету.
  У підпунктах 1 та 2 пункту 11:
  • у графі 2 наводиться найменування місцевої/регіональної програми;
  • у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично;
  • У підпункті 1 пункту 11 показники у графах 4-12 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники гр. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 підпунктів 1 та 2 пункту 6.

  У підпункті 2 показники у графах 4-9 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпунктів 3 та 4 пункту 6.

 10. У пункті 12 наводяться дані про об‘єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів витрат бюджету.
  Так у графах 1, 2, 3 наводиться найменування об‘єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строк реалізації та загальна вартість.
  Підсумки по графах 4, 6, 8 повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники по рядку “УСЬОГО” граф 5, 9, 13 підпунктів 1 та 2 пункту 6.
  Підсумки по графах 10, 12 повинні бути в межах відповідних витрат за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники по рядку «УСЬОГО» граф 5, 9 підпунктів 3 та 4 пункту 6.
  Рівень будівельної готовності об‘єкта на кінець бюджетного періоду у відсотках графи 5, 7, 9, 11, 13 визначається відношенням звітними даними відповідно до звіту за минулий рік – графа 4, асигнуваннями спеціального фонду (бюджету розвитку) на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади на поточний рік – графа 6, витрати на плановий рік (проект) – графа 8 та витрати у наступних за плановим двох бюджетних періодах (прогноз) до загальної вартості об‘єкта вказаного у графі 3.
 11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році (звітному), очікувані результати у 20__ році (поточному), обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__-20__ роки, виходячи з граничного обсягу витрат бюджету та на підставі результативних показників.
 12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
  У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.
  У підпункті 1 пункту 14:
  • у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом бюджету громади на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
  • у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в графі 3 підпункту 1 пункту 5;
  • у графі 5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
  • у графі 8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;
  • у графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

  У підпункті 2 пункту 14:

  • графи в таблиці 2 повинні відповідати:
  • графа 3 підпункту 2 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
  • графа 4 підпункту 2 – графі 7 підпункту 1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
  • графа 8 підпункту 2 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

  У графах 5, 6, 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
  У графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
  Наведена у підпунктах 1 та 2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
  У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

  • у графі 3 підпункту 3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
  • у графі 4 підпункту 3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
  • у графах 5 і 6 підпункту 3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
  • у графі 7 підпункту 3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;
  • у графах 8 і 9 підпункту 3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

  У підпункті 4 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов‘язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов‘язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 13. У пункті 15 наводяться:
  • основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
  • основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;
  • нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
  • пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
  • аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
  • показники, які характеризують обсяг витрат спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).
 14. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми.
 15. В ході складання бюджетних запитів на 20___ рік забезпечити включення результативних показників бюджетних програм (показників затрат, продукту, ефективності та якості) з врахуванням гендерного компоненту (статевого, вікового розподілу та розподілу за місцем проживання тощо) не менш як до двох бюджетних програм у відповідній галузі, що фінансується із бюджету громади.