ІНСТРУКЦІЯ
з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету громади на 2022 рік

III. Порядок заповнення Форми-1

 1. Форма-1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту по головному розпоряднику та передбачає такі показники: мета діяльності головного розпорядника; стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; розподіл граничного обсягу витрат загального та спеціального фондів місцевого бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників на наступні два за плановим бюджетні періоди за бюджетними програмами, порівняння з відповідними показниками поточного та попереднього бюджетного періодів.
 2. Визначаючи основну мету діяльності на черговий рік, головні розпорядники мають відобразити результати фінансово-господарської діяльності попереднього та поточного року, що передує плановому, та середньострокову перспективу, а також навести детальні розрахунки та обґрунтування до них щодо потреби у бюджетних асигнуваннях на наступний рік. Під час заповнення бюджетних запитів необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у попередніх роках.
 3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування, код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.
 4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації всіх своїх бюджетних програм відповідно до затверджених місцевих/регіональних програм розвитку відповідної території та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
  • cлід ураховувати насамперед визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі/сфери;
  • чітке формулювання та лаконічне викладення;
  • спрямованість на досягнення певного результату;
  • охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника, але не має бути роздробленості та численності.
 5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.
  Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.
  Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:
  • зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;
  • оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

  Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.
  Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі – показники результату).
  Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
  Показники результату мають:

  • характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;
  • забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;
  • перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

  Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

 6. У пункті 4 зазначаються витрати загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:
  • у графах 1 – 4 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та найменування бюджетної програми;
  • у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
  • у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом з урахуванням змін на поточний бюджетний період;
  • у графах 7 – 9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників;
  • у графі 10 – номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.
 7. Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу витрат спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників витрат спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та підпрограмами.
  • У графі 5 (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;
  • у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом бюджету громади з урахуванням змін на поточний рік;
  • у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів витрат спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами;
  • у графі 10 – номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.