ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Надвірнянської міської ради №2068-48/2015 від «26» лютого 2015р.

Міський голова Андрійович З.М.

СТАТУТ
територіальної громади міста Надвірна

Преамбула

Надвірнянська міська рада від імені територіальної громади міста Надвірна, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями надвірнянців, що підтверджує збереження національних, християнських та духовних традицій громади та турботу про майбутнє міста Надвірна, виражаючи волю територіальної громади, що викликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, підтримуючи традиції місцевого самоврядування, що розпочалися в місті Надвірна з моменту отримання містом Магдебурзького права, піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази громади міста, забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідних умов для їх проживання, що гарантують життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людині і визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні, дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, що здобувались протягом багатовікової історії міста, прагнучи розвивати і зміцнювати духовність, культуру та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості та національної свідомості, дотримуючись положень Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення незалежності України, Конституції України, Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст, враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування у місті Надвірна, приймає цей Статут, який закріплює в місті Надвірна систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статус органів самоорганізації населення.

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Територіальна громада міста Надвірна

 1. Територіальна громада міста Надвірна є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
 2. Територіальна громада міста Надвірна реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
 3. Територіальна громада міста Надвірна має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов’язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Надвірна, а також розвитком міста Надвірна, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
 4. Територіальна громада міста Надвірна створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення.
 5. Територіальна громада міста Надвірна сприяє зміцненню громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у місті Надвірна гідних людини умов життя, праці і відпочинку.
 6. Громадяни України, які мешкають на території міста Надвірна, реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до територіальної громади міста Надвірна, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста Надвірна, мовної чи іншої ознаки.
 7. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у місті Надвірні мають громадяни, яким чинним законодавством України надано право голосу.

Стаття 2. Статус міста Надвірна

 1. Місто Надвірна є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.
 2. Місто Надвірна згідно адміністративно-територіального устрою входить до Івано-Франківської області.
 3. Місто Надвірна є містом районного значення і районним центром Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Надвірна

 1. Територія міста Надвірна є складовою частиною території України.
 2. Територію міста Надвірна утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону, встановленого Верховною Радою України за поданням Надвірнянської міської ради, погодженим з відповідними радами.
 3. Встановлення та зміна меж території міста Надвірна вирішується Надвірнянською міською радою відповідно до законодавчих актів України.

Стаття 4. Символіка міста Надвірна

 1. Офіційними символами міста є його Герб, Прапор та Гімн.
 2. Основою Герба міста Надвірна є таке зображення: у срібному полі червона хоругва зі зламаним золотим древом, яке затверджене рішенням Надвірнянської міської ради №421-Х-03 від 02.07.2003р.  «Про герб м.Надвірна».
 1. Опис прапора затверджується рішенням Надвірнянської міської ради.
 2. Гімн територіальної громади міста Надвірна (автор музики Петро Терпилюк, автор тексту – ансамбль «Мрія»). Текст і музика затверджені рішенням Надвірнянської міської ради №1977-45/204 від 11.12.2014р. «Про затвердження Гімну територіальної громади міста Надвірна».  Гімн територіальної громади міста Надвірна виконується під час урочистої церемонії  Присяги новообраного міського голови та першої сесії, під час урочистих сесій.
 3. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положеннями, які затверджує Надвірнянська міська рада.

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади міста Надвірна

 1. Пам’ятними датами територіальної громади міста Надвірна є: – друга неділя вересня – День міста Надвірна;
 2. Порядок проведення міських свят встановлює Надвірнянська міська рада.

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Надвірна

 1. Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний чи культурний розвиток міста Надвірна, може бути присвоєне звання “Почесний громадянин міста Надвірна”.
 2. Порядок присвоєння звання “Почесний громадянин міста Надвірна” встановлюється Положенням, яке затверджене рішенням Надвірнянської міської ради №2097-ХХХ/2009 від 22.01.2009р.
 3. За вагомі особисті заслуги у розвитку міста Надвірна членам територіальної громади Надвірної та іншим особам за розпорядженням Надвірнянського міського голови можуть вручатися відзнаки, дипломи, подяки, грамоти.
 4. Надвірнянська міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.

Стаття 7. Міста-побратими міста Надвірна

 1. Надвірна може мати міста-побратими. Вибір міста-побратима здійснюється за рішенням Надвірнянської міської ради на основі двосторонніх угод.

РОЗДІЛ II.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Надвірна

 1. Відповідно до Конституції України народовладдя у місті Надвірна здійснюється безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 2. Організаційно-правові форми здійснення народовладдя у місті Надвірна встановлюються Конституцією, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких встановлена Верховною Радою України та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Міське самоврядування здійснюється на принципах:
  • народовладдя;
  • законності;
  • гласності;
  • колегіальності;
  • поєднання місцевих і державних інтересів;
  • виборності;
  • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом;
  • підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;
  • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
  • судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини;
 1. Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є:
  • дотримання конституційних прав і свобод людини;
  • гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров’я людини, її честі та гідності;
  • збереження історико-культурної спадщини міста та його архітектурної самобутності;
  • створення належних комунально-побутових умов проживання населення;
  • задоволення національно-культурних потреб населення;
  • облаштування місць відпочинку та організація дозвілля;
  • відродження історичних пам’яток громади;
  • створення умов для повноцінного духовного розвитку населення;
  • сприяння розвитку духовних традицій громади;
  • підтримання соціально-економічного розвитку економіки міста;
  • здійснення охорони навколишнього середовища та поліпшення екологічної ситуації в місті;

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті Надвірна

 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада міста Надвірна.
 2. Місцеве самоврядування у місті Надвірна здійснюється територіальною громадою міста Надвірна як безпосередньо, так і через Надвірнянську міську раду та її виконавчі органи.
 3. Система місцевого самоврядування у місті Надвірна включає:
  • територіальну громаду міста Надвірна;
  • Надвірнянську міську раду;
  • Надвірнянського міського голову;
  • виконавчий орган Надвірнянської міської ради – її виконавчий комітет;
  • органи самоорганізації населення.
 1. Члени територіальної громади міста Надвірна мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого значення, створювати органи територіальної самоорганізації населення.
 2. Відносини Надвірнянської міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.
 3. Відносини Надвірнянської міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.
 4. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна, надають відповідну інформацію.
 5. Надвірнянська міська рада може виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності міста, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Надвірна

 1. Територіальна громада міста Надвірна безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом:
  • місцевого референдуму;
  • виборів органів і посадових осіб;
  • загальних зборів;
  • місцевих ініціатив;
  • громадських слухань.
 1. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Надвірна визначається законами України, цим Статутом, рішеннями Надвірнянської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

Стаття 11. Загальні збори

 1. Загальні збори у місті Надвірна є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Надвірна у вирішенні питань місцевого самоврядування.
 2. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади міста Надвірна.
 3. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Надвірна, яке прийняте більш, ніж 500 учасниками таких зборів, вважається обов’язковим до розгляду на сесії Надвірнянської міської ради.
 4. Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано до розгляду Надвірнянської міської ради, за 10 днів до дня їх проведення повідомляють Надвірнянського міського голову та (або) секретаря міської ради рад про питання, які будуть розглядатися на цих зборах, час і місце їх проведення.
 5. Загальні збори жителів можуть скликатися Надвірнянським міським головою, Надвірнянською міською радою, її виконавчим комітетом, органами самоорганізації населення, депутатами Надвірнянської міської ради, ініціативними групами членів територіальної громади міста Надвірна.
 6. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення більшістю присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд міської ради, – усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.

Стаття 12. Місцеві ініціативи

 1. Члени територіальної громади міста Надвірна мають право ініціювати розгляд у Надвірнянській міській раді, та в її виконавчому комітеті в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до предметів відання місцевого самоврядування у місті Надвірна, з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 2. Місцева ініціатива оформляється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття певного рішення Надвірнянською міською радою або її виконавчим комітетом.
 3. Письмові пропозиції, передані на розгляд Надвірнянської міської ради, повинні бути підписані не менш, ніж 100 членами територіальної громади міста Надвірна.
 4. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд Надвірнянської міської ради чи її виконавчого комітету, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради чи виконавчого комітету за обов’язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
 5. Рішення Надвірнянської міської ради, прийняті з питань, внесених на їх розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюються в порядку, що визначається відповідною радою при розгляді таких питань.

Стаття 13. Громадські слухання

 1. Члени територіальної громади міста Надвірна мають право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Надвірнянської міської ради, а також Надвірнянським міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у місті Надвірна, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування у місті Надвірна.
 2. Порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Надвірна регулюються Положенням «Про громадські слухання у місті Надвірна», яке затверджене рішенням Надвірнянської міської ради №1182-ХVІІІ/2007 від 29.11.2007р. і є невід’ємною частиною даного Статуту
 3. Громадські слухання з питань, віднесених до відання Надвірнянського міського голови та Надвірнянської міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік.
 4. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати всіх рівнів, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських та районних осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.
 5. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 6. Виконавчі органи Надвірнянської міської ради надають допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.
 7. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади міста Надвірна сповіщаються через засоби масової інформації.
 8. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.
 9. Про результати громадських слухань Надвірнянська міська рада інформує членів територіальної громади міста Надвірна через засоби масової інформації.

Стаття 14. Місцевий референдум

 1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою міста Надвірна питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
 2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.
 3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
 4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста Надвірна.
 5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Стаття 15. Органи самоорганізації населення міста Надвірна

 1. Органи самоорганізації населення є формою участі територіальної громади міста Надвірна у вирішенні окремих питань місцевого значення.
 2. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить жителям відповідної території в межах юрисдикції територіальної громади міста Надвірна.
 3. Органи самоорганізації населення міста Надвірна створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону. Жителі міста Надвірна мають право створювати й інші органи самоорганізації.
 4. Всі органи самоорганізації населення міста Надвірна, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.
 5. Органи самоорганізації населення міста Надвірна сприяють створенню умов для реалізації кожним надвірнянцем його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Надвірна, її органами, об’єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.
 6. Порядок створення та діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, цим Статутом та рішеннями Надвірнянської міської ради.
 7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Надвірнянською міською радою відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ III.
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 16. Надвірнянська міська рада

 1. Надвірнянська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Надвірна та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.
 2. Надвірнянська міська рада є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.
  Юридична адреса: вулиця Гетьмана Мазепи, будинок №29 місто Надвірна Івано-Франківської області, поштовий індекс 78400.
 1. Надвірнянська міська рада відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” правомочна розглядати і вирішувати питання загальної компетенції та відповідно до статті 26 зазначеного Закону вирішувати питання виключної компетенції.
 2. Порядок формування міської ради визначається статтею 45 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Порядок організації і проведення виборів депутатів до Надвірнянської міської ради проводиться відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Стаття 17. Надвірнянський міський голова

 1. Надвірнянський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Надвірна і виконує повноваження, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
  Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
  Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту:
  “Я, (ім’я та прізвище), з ласки Божої і волею територіальної громади міста Надвірна обраний міським головою, вступаючи на високу і почесну посаду міського голови, усвідомлюючи свою відповідальність перед надвірнянцями і народом України, під прапором й гербом держави, перед громадою міста, кладучи руку на Біблію, урочисто

  ПРИСЯГАЮ
  завжди бути відданим інтересам громади міста Надвірна, дбати про благо міста і добробут його мешканців, про їх духовний розвиток на терені національних ідеалів, цінностей і традицій.

  ПРИСЯГАЮ
  стояти на захисті прав і свобод кожного жителя міста, зміцнювати і примножувати добру славу і авторитет надвірнянської громади.

  ПРИСЯГАЮ
  суворо дотримуватись Конституції, законів України та Статуту територіальної громади, самовіддано працювати в ім’я гідного буття теперішнього й майбутнього поколінь надвірнянців.
  Запевняю урочисто і привселюдно, що ніколи, ніде і ні за яких обставин не порушу цієї присяги.
  Нехай Господь Бог допоможе мені!”
  Якщо вибори міського голови відбулися одночасно з виборами депутатів міської ради, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради перед складанням присяги депутатами ради.
 1. Надвірнянський міський голова головує на засіданнях Надвірнянської міської ради і очолює виконавчий орган Надвірнянської міської ради – її виконавчий комітет.
 2. Надвірнянський міський голова:
  • забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої влади на території Надвірнянської міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
  • організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу

   Надвірнянської міської ради та її виконавчого комітету;
  • підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;
  • вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
  • вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Надвірнянської міської ради;
  • вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених

   Кабінетом Міністрів України;
  • здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;
  • скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;
  • забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
  • призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Надвірна, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
  • скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
  • забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Надвірнянської міської ради, її виконавчого комітету;
  • є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Надвірнянською міською радою;
  • представляє територіальну громаду міста Надвірна, Надвірнянську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства;
  • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
  • укладає від імені територіальної громади міста Надвірна, Надвірнянської міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;
  • веде особистий прийом громадян;
  • забезпечує на території Надвірнянської міської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
  • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені чинним законодавством  України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
  • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування України» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;
  • видає розпорядження у межах своїх повноважень;
 1. Надвірнянський міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень Надвірнянський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Надвірна, відповідальним – перед Надвірнянською міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Надвірнянський міський голова щорічно звітує Надвірнянській міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.
 3. Надвірнянський міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста Надвірна на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів Надвірнянської міської ради Надвірнянський міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
 6. Повноваження Надвірнянського міського голови можуть бути достроково припинені в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

Стаття 18. Сесії Надвірнянської міської ради

 1. Порядок скликання та робота сесій Надвірнянської міської ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідним регламентом Надвірнянської міської ради.
 2. Надвірнянська міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
 3. Перша сесія новообраної Надвірнянської міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Надвірнянського міського голови.
  З моменту визнання повноважень депутатів Надвірнянської міської ради нового скликання та новообраного Надвірнянського міського голови, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», головує на пленарних засіданнях першої сесії міської ради новообраний міський голова.
  У разі якщо на час проведення першої сесії Надвірнянський міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, міська рада обирає тимчасову президію з числа депутатів міської ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях міської ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря міської ради він головує на пленарних засіданнях ради.
 1. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою;
 2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів  дозвільного  характеру  у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 1. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради сесія скликається: секретарем міської ради;
  У цих випадках сесія скликається:
  • якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені ч.5 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування»;
  • якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 1. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.
 2. У разі якщо міський голова та секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу міської ради, або у разі якщо посади міського голови чи секретаря міської ради є вакантними сесія міської ради може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 1. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 2. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у інших випадках, передбачених цією Статтею – секретар ради; У випадку, передбаченому пунктом восьмим цієї Статті, сесію міської ради відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів міської ради.
 3. Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.
 4. Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи Надвірнянської міської ради, а також положення про постійні комісії міської ради.
 6. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії міської ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом Надвірнянської міської ради з урахуванням вимог Закону України “Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. До прийняття регламенту міської ради чергового скликання застосовується регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні.
 1. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, а у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому пунктами восьмим та десятим цієї статті, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
 2. Сесії міської ради проводяться гласно. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 19. Робочі органи Надвірнянської міської ради

 1. Надвірнянська міська рада відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворює виконавчий комітет, постійні та тимчасові контрольні комісії Надвірнянської міської ради.
 2. Виконавчий комітет ради утворюється Надвірнянською міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
  Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем міської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету Надвірнянської міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 2. Виконавчий комітет Надвірнянської міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника(заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.
 3. До складу виконавчого комітету Надвірнянської міської ради входить також за посадою секретар міської ради.
 4. Міський голова очолює виконавчий комітет Надвірнянської міської ради.
 5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Надвірнянської міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків  члена  виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Надвірнянській міській раді, яка його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 8. До складу виконавчого комітету Надвірнянської міської не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Стаття 20. Відділи, управління та інші виконавчі органи Надвірнянської міської ради

 1. Надвірнянська міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.
 3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
 4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Стаття 21. Постійні депутатські комісії і тимчасові контрольні комісії Надвірнянської міської ради

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійні комісії обираються Надвірнянською міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови.
 4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 6. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської, ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.
 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Надвірнянської міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.
 16. Тимчасові контрольні комісії Надвірнянської міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 17. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та ї голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Надвірнянської міської ради.
 18. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 19. Повноваження тимчасової контрольної комісії Надвірнянської міської ради припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 22. Депутатські групи та фракції Надвірнянської міської ради

 1. Для формування узгоджених поглядів з питань, що розглядаються Надвірнянською міською радою або входять до їх компетенції, депутати, за взаємною згодою, можуть створювати депутатські групи та об’єднуватися за партійною ознакою у фракції.
 2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції.
 3. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, фракціями, відповідною радою, її органами та посадовими особами.
 4. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи, фракції і списки депутатів, що входять до їх складу, підписуються керівником депутатської групи, фракції і передаються до секретаріату відповідної ради.
 5. Депутат ради може бути членом тільки однієї депутатської групи, фракції.
 6. Секретаріат інформує раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад з внесенням цієї інформації до протоколу сесії ради.

Стаття 23. Депутат Надвірнянської міської ради

 1. Повноваження депутата Надвірнянської міської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України.
 2. Депутат Надвірнянської міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділена виборцями повноваженнями представляти їх інтереси та здійсню­вати функції міського самоврядування, віднесені законодавством і цим Статутом до відання Надвірнянської міської ради.
  Депутат Надвірнянської міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади міста Надвірна, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
 3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
 4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів Надвірнянська міська рада може звернутися до виборців та місцевих організацій партій(блоків) з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Надвірна.
 8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії Надвірнянської міської ради у строки і в порядку, встановлені міською радою відповідно до Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
 10. Депутат Надвірнянської міської ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в Надвірнянській міській раді, та робити виписки, копіювання цих документів.
 11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

24. Порядок складення присяги депутатом Надвірнянської міської ради

 1. Перед відкриттям першої сесії новообраної Надвірнянської міської ради новообрані депутати складають перед міською радою присягу такого змісту:
  “З ласки Божої вступаючи в права депутата Надвірнянської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Надвірна та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту міста Надвірна, виконувати свої обов’язки тільки в інтересах територіальної громади”.
 1. Надвірнянський міський голова запрошує новообраних депутатів до складення присяги і надає слово для її зачитування найстаршому за віком депутату. Найстарший за віком депутат пропонує всім новообраним депутатам встати і після цього зачитує текст присяги.
 2. Після зачитування тексту присяги Надвірнянський міський голова запрошує новообраних депутатів скріпити присягу своїми підписами під її текстом.
 3. На засідання Надвірнянської міської ради з нагоди складення присяги новообраними депутатами апаратом міської ради запрошуються депутати попереднього скликання, представники органів державної виконавчої влади у Надвірнянському районі, духовенство, представники політичних партій та громадських організацій інші особи та громадяни міста Надвірна
 4. У разі складення присяги депутатом окремо він зачитує текст присяги і скріплює його підписом на засіданні Надвірнянської міської ради.
 5. Підписані депутатами тексти присяги зберігаються у Надвірнянській міській раді.

Стаття 25. Секретар Надвірнянської міської ради

 1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на  строк  повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд міської ради не менш як  половиною депутатів від загального складу Надвірнянської міської ради у разі, якщо:
  • на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
  • рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
  • протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
  • на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; – посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень. 
   У разі, якщо Надвірнянська міська рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
 1. Секретар Надвірнянської міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 2. Секретар Надвірнянської міської ради:
  • у випадках, передбачених частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;
  • скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
  • веде засідання  ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  • організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності;
  • за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  • сприяє депутатам Надвірнянської міської ради у здійсненні їх повноважень;
  • організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Надвірна, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  • вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
 1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 26. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Надвірна

 1. Надвірнянська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 3. Рішення міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу міської ради, воно набирає чинності.
 5. Рішення ради та її виконавчого комітету нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення(прийняття), якщо радою чи виконавчим комітетом не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 6. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.
 7. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.
 8. Міський голова, в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 9. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані Надвірнянською міською радою.
 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 11. Акти Надвірнянської міської ради її виконавчого комітету, міського голови доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 12. Акти Надвірнянської міської ради її виконавчого комітету та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 13. Реалізація права на доступ до публічної інформації Надвірнянської міської ради та її виконавчого комітету фізичними, юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 27. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Надвірна

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування міста Надвірна несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою міста Надвірна, державою, юридичними і фізичними особами.
 2. Притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на підставі Конституції України та чинних законів України.
 3. Територіальна громада міста Надвірна в установленому порядку може порушити питання щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують наданих їм законом повноважень.
 4. Порядок дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування міста Надвірна та їх посадових осіб визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.
 5. Спори щодо поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Надвірна, вирішуються в судовому порядку.

РОЗДІЛ IV.
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 28. Комунальна власність територіальної громади міста Надвірна

 1. Територіальній громаді міста Надвірна належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, (в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди), частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади міста Надвірна за місцем відкриття спадщини.
 2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді міста Надвірна безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна Надвірнянською міською радою в порядку, встановленому законом.
 3. Територіальна громада міста Надвірна безпосередньо або через Надвірнянську міську раду можуть об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
 4. Надвірнянська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Надвірна відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності територіальної громади міста Надвірна, в тому числі виконувати усі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
 5. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються Надвірнянською міською радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Надвірна зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.
 6. Майнові операції, які здійснюються Надвірнянською міською радою з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
 7. Право комунальної власності територіальної громади міста Надвірна захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади міста Надвірна і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
 8. Надвірнянська міська рада має право:
  • вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади міста Надвірна підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм  власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста Надвірна;
  • на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на території міської ради, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста Надвірна;
  • мати об’єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці – міста Надвірна.
 1. Від імені та в інтересах територіальної громади міста Надвірна права суб’єкта комунальної власності здійснює Надвірнянська міська рада .
 2. Надвірнянська міська рада з урахуванням місцевих умов і особливостей може перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.
 3. Надвірнянська міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Надвірна

 1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Надвірна перебувають усі землі в межах міста Надвірна, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Надвірна, право комунальної власності територіальної громади міста Надвірна на які посвідчено відповідними державними актами.
 2. Набуття права на землю територіальною громадою міста Надвірна та передача землі з комунальної власності державі, юридичним та фізичним особам здійснюється Надвірнянською міською радою в порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

Стаття 30. Планування та забудова території міста Надвірна

 1. Надвірнянська міська рада відповідно до чинного законодавства вирішує питання планування, забудови та іншого використання території міста Надвірна шляхом розробки та затвердження генерального плану, детального плану, місцевих правил забудови, проектів забудови, проектів розподілу території мікрорайону та кварталу.
 2. При плануванні та забудові території міста Надвірна Надвірнянська міська рада враховує державні, громадські та приватні інтереси.
 3. Дозволи на будівництво об’єктів в місті Надвірна надаються виконавчим комітетом Надвірнянської міської ради на підставі повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» чинним законодавством України та рішеннями Надвірнянської міської ради.

Стаття 31. Бюджет міста Надвірна

 1. Місцевий бюджет міста Надвірна є самостійними, він не включається до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.
 2. Надвірнянська міська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує місцевий бюджет міста Надвірна згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законами України про Державний бюджет і та іншими нормативно-правовими актами в галузі бюджету та бюджетної системи.
 3. Самостійність місцевого бюджету міста Надвірна гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевого бюджету відповідно до чинного бюджетного законодавства України.
 4. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевого бюджету міста Надвірна не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законами України про Державний бюджет і та іншими нормативно-правовими актами в галузі бюджету та бюджетної системи, Податкового кодексу України.
 5. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевого бюджету міста Надвірна, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Держава гарантує Надвірнянській міській раді дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевим бюджетом міста Надвірна загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету міста Надвірна. Держава може вилучати із місцевого бюджету міста Надвірна до державного бюджету кошти тільки в порядку, встановленому законом про державний бюджет.
 6. Доходи місцевого бюджету міста Надвірна формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
 7. Порядок зарахування доходів до місцевого бюджету міста Надвірна визначається законодавством про бюджетну систему та іншими нормативно-правовими актами.
 8. У доходній частині місцевого бюджету міста Надвірна окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
 9. Місцевий бюджет міста Надвірна поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.
 10. Видатки, які здійснюються Надвірнянською міською радою на потреби територіальної громади міста Надвірна, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевим бюджетом міста Надвірна.
 11. Надвірнянська міська рада самостійно розпоряджається коштами місцевого бюджету, визначає напрями їх використання.
 12. У видатковій частині місцевого бюджету окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
 13. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
 14. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку території Надвірнянської міської ради, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.
 15. Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевого бюджету міста Надвірна, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законом. Рішення про використання таких коштів приймається Надвірнянською міською радою.
 16. 16. Місцевий бюджет міста Надвірна має бути достатніми для забезпечення виконання Надвірнянською міською радою наданих їй законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
 17. Держава фінансує у повному обсязі здійснення Надвірнянскою міською радою наданих їй законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення Надвірнянською міською радою цих повноважень, щороку передбачаються в бюджетному законодавстві.
 18. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків Надвірнянської міської ради, обов’язково супроводжуються передачею їй необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються Надвірнянською міською радою в межах переданих їй фінансових ресурсів. Витрати Надвірнянської міської ради, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.
 19. Надвірнянська міська рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.
 20. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується Надвірнянською міською радою.

Стаття 32. Місцеві податки і збори у місті Надвірна

 1. Надвірнянська міська рада може встановлювати, відповідно до законодавства України, місцеві податки і збори, визначати їх розміри, порядок стягнення та надавати пільги окремим категоріям платників.
 2. Кошти від місцевих податків і зборів зараховуються до бюджету міста.
 3. За рішенням зборів громадян у місті Надвірна можуть запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.

РОЗДІЛ V.
ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У МІСТІ НАДВІРНА

Стаття 33. Охорона правопорядку у місті Надвірна

 1. Охорона правопорядку у місті Надвірна здійснюється міліцією та іншими правоохоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України.
 2. Надвірнянська міська рада може створювати відповідно до закону міліцію, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Надвірнянська міська рада затверджує і звільняє керівників та дільничних інспекторів створеної нею міліції. Порядок подання кандидатур на посади керівників та дільничних інспекторів визначається Надвірнянською міською радою.
 4. Надвірнянська міська рада може заслуховувати інформацію прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Надвірнянської міської ради.

Стаття 34. Охорона культурної спадщини у місті Надвірна

 1. Культурна спадщина у місті Надвірна – сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини.
  Об’єктами культурної спадщини відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
 2. Охорону культурної спадщини у місті Надвірна здійснює Надвірнянська міська рада, органи охорони культурної спадщини Надвірнянської районної та обласної державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 34. Охорона культурної спадщини у місті Надвірна

 1. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Надвірна здійснюють Надвірнянська міська рада, Надвірнянський міський голова та інші суб’єкти в порядку, передбаченому чинним законодавством України та рішеннями Надвірнянської міської ради.

Стаття 35. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Надвірна

 1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Надвірна мають право вносити на розгляд Надвірнянської міської ради Надвірнянський міський голова, депутати Надвірнянської міської ради, виконавчий комітет Надвірнянської міської ради та члени територіальної громади міста Надвірна шляхом проведення місцевого референдуму або здійснення місцевої ініціативи.
 2. Рішення про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Надвірна приймаються двома третинами голосів депутатів від загального складу Надвірнянської міської ради.

Стаття 37. Реєстрація Статуту територіальної громади міста Надвірна

 1. Статут територіальної громади міста Надвірна після затвердження рішенням Надвірнянської міської ради підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України в Надвірнянському районі.