Розділ ХIII. Робота з кадрами. Режим роботи виконавчого комітету, відпустки, відрядження, нагороди його працівників

13.1. У роботі з кадрами виконком міської ради керується Конституцією України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про державну службу», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Головного управління державної служби України та інших органів влади вищого рівня,  рішеннями сесії міської ради, а також цим Регламентом.

13.2. Робота з кадрами у виконавчому комітеті ведеться в рамках відповідних структур і штатів, визначених номенклатур /списків/ посад керівників, працівників апарату, що включає персональний облік кадрів, аналіз їх якісного складу, створення кадрового резерву, підготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до законодавства України, нормативних актів, які регулюють державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, посадових інструкцій та встановленого у виконкомі порядку вирішення кадрових питань.

У випадках ведення поточних кадрових питань керівниками самостійних структурних підрозділів, відділів питання присвоєння рангу та категорії, заохочення працівників та накладання стягнень вирішується виключно міським головою. Прийняття на роботу посадової особи органів місцевого самоврядування, окрім випадків визначених чинним законодавством здійснюється виключно на конкурсній основі.

13.3. Заступники міського голови, керуючий справами виконкому, начальники  відділів та інших структурних підрозділів, кадрова служба організовують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади службовців органу місцевого самоврядування.

13.4. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи  місцевого самоврядування, складають Присягу і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також знайомляться і підписують тексти Загальних правил поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» і «Про боротьбу з корупцією» щодо прийняття на службу  в органах місцевого самоврядування та її проходження.

13.5. У виконкомі міської ради, його структурних підрозділах створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей2 осіб з кадрового резерву, або службовців, які претендують на зайняття посади або на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах виконкому.

13.6. Перевагу для зайняття посади службовця органу місцевого самоврядування мають особи, зараховані до кадрового резерву, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору за рішенням міського голови, можуть бути переведені на більш високі посади службовці, зараховані до кадрового резерву або, які пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

13.7. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконкому оформляється особова справа.

13.8. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на міського голову,  керуючого справами виконкому та керівників структурних підрозділів виконкому.

13.9. Організація роботи з кадрами в апараті виконкому покладається на керуючого справами.

13.10. З метою заохочення та піднесення авторитету виконком міської ради розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань, інших заохочень працівників апарату та структурних підрозділів виконкому, підприємств, установ й організацій, що належать до сфери його управління.

Клопотання та відповідні матеріали про відзначення державними нагородами, президентськими відзнаками та про присвоєння почесних звань України, грамотами обласної державної адміністрації та виконавчого комітету подаються до виконавчого комітету..

13.11. У виконавчому комітеті і його структурних підрозділах встановлюється єдиний режим роботи.

13.12. Режим роботи виконавчого комітету встановлюється відповідно правил внутрішнього трудового розпорядку розпорядженням міського голови .

13.13. Посадові обов’язки відповідальних працівників виконкому встановлюються відповідно Закону України “Про службу   в   органах місцевого самоврядування”, специфіки і умов роботи працівників розпорядженням міського голови.

13.14. Питання відпусток для працівників виконкому вирішується міським головою і оформляються розпорядженням при погодженні з профспілковим комітетом.

Відпустка надасться на підставі письмової заяви, оформленої не пізніше як за 3 дні до початку відпустки, як правило згідно з графіком відпусток.