РОЗДІЛ 9. ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ
ГЛАВА 9.1.Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Ст.288   Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Ст.289   На основі прогнозованого управлінням економіки ради розвитку соціально-економічного стану міста на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів фінансове управління ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Ст.290   Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради, відповідно до їх профільного спрямування.

Ст.291 З доповіддю на засіданнях постійних комісій про проект бюджету виступає начальник фінансового управління або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається не менше 7 днів.

Ст.292 Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в профільну постійну комісію міської ради.

Ст.293 Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Ст.294 Профільна постійна комісія з питань планування, бюджету попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції , які надійшли від інших постійних комісій ради. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим управлінням розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради. Фінансове управління ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Ст.295 На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова профільної постійної комісії з питань планування, бюджету або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Ст.296 Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Ст.297 Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через профільну постійну комісію з питань планування, бюджету, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Ст.298 З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансове управління щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

Ст.299 Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Ст.300 Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Ст.301 Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в профільну постійну комісію з питань планування, бюджету.

Ст.302 Профільна постійна комісія з питань планування, бюджету розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

Ст.303 Після доповіді начальника фінансового управління ради та після інформації голови профільної постійної комісії з питань планування, бюджету про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

ГЛАВА 9.2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Ст.304 Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Ст.305 Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Ст.306 Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в профільну постійну комісію з питань планування, бюджету.

Ст.307 Профільна постійна комісія з питань планування, бюджету після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Ст.308   Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями.

Ст.309   Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчими структурами ради, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчих структур, міська рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Ст.310   В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконавчі структури ради на доопрацювання.

Ст.311   Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.

Ст.312   Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Ст.313 Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Ст.314   Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.