РОЗДІЛ 7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

ГЛАВА 7.1. Повноваження міської ради можуть бути припинені у випадках:

Ст.252   Якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом.

Ст.253   Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Ст.254   Передбачених законами України “Про військово-цивільні адміністрації”, “Про правовий режим воєнного стану”.

Ст.255   Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених ст.261, 262 цього Регламенту, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.

Ст.256   Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням міського референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш ніж однією десятою частиною громадян, що проживають на території Надвірнянської об’єднаної територіальної громади і мають право голосу.

Ст.257   За наявності підстав, передбачених частиною 1 ст.78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, та цим Регламентом, рішення суду про визнання актів міської ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною Радою України міським головою.

Ст.258   Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених ст.236 цього Регламенту, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної, військової адміністрації.

Ст.259   У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів міської ради визначається законом про вибори.

Ст.260   Міська рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також міська рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу міської ради.

ГЛАВА 7.2. Дострокове припинення повноважень міського голови

Ст.261   Порядок, підстави і строки дострокового припинення повноважень міського голови визначаються ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ст.262 Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень міського голови за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності міського голови незаконними або встановлення факту відсутності міського голови на роботі без поважних причин протягом 1 повного робочого дня (крім відряджень, відпусток, тимчасової непрацездатності, участі у заходах представницького характеру, зборах, нарадах, семінарах, тощо).

Ст.263 Питання про дострокове припинення повноважень міського голови можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Ст.264   В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Ст.265   Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

Ст.266   Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Ст.267   Рішення про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

ГЛАВА 7.3. Дострокове припинення повноважень депутата

Ст.268   Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

Ст.269   Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Ст.270   Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Ст.271   У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Ст.272   Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації .

ГЛАВА 7.4. Утворення виконавчого комітету ради

Ст.273   Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Ст.274   Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

Ст.275   Одночасно з проектом рішення з цього питання до постійних комісій подаються довідки на кожну кандидатуру до складу виконавчого комітету.

Ст.276 Постійні комісії після попереднього обговорення кількісного та персонального складу виконавчого комітету готують щодо них мотивовані висновки і рекомендації та подають їх міському голові.

Ст.277 Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків та рекомендацій постійних комісій, після чого проводить голосування по складу виконавчого комітету в цілому. У разі не підтримання зазначеного рішення в цілому голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо.

Ст.278 Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

Ст.279 У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський голова повторно вносить раді пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

Глава 7.5. Формування структури виконавчих органів ради

Ст.280 Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

Ст.281 Постійні комісії не пізніш як за 3 дні до своїх засідань повинні отримати від міського голови проект рішення з даного питання, завізований заступниками міського голови і начальником фінансового управління.

Ст.282 При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників міського голови, керуючого справами виконкому ради, начальника фінансового управління.

Ст.283 Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

Ст.284 У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.