РОЗДІЛ 6. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

ГЛАВА 6.1. Загальні положення

Ст.235 Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Ст.236 Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.  Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради. 

Ст.237   Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. 

ГЛАВА 6.2. Повноваження і обов’язки депутата 

Ст.238   Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь, у діяльності міської ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу не менше ніж однієї з постійних комісій ради. 

Ст.239   На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету. 

Ст.240   Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, депутатських днях, які проводяться в депутатській приймальні згідно графіку. 

Ст.241   У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень міської ради, її органів, міська рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Ст.242   Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій міської ради, до яких він обраний. 

Ст.243   Депутат має право звернутись із запитом до керівництва міської ради, її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території об’єднаної громади, до голови районної державної адміністрації. 

Ст.244   Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на поточній сесії міської ради, за результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Ст.245   Орган або посадова особа, до яких адресовано депутатське звернення, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Пропозиції та зауваження депутатів розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у пропозиції та зауваженні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється депутат та апарат ради. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у пропозиції та зауваженні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Ст.246   Депутат має право знайомитися з відома секретаря ради з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в міській раді, та робити виписки, копіювання цих документів. 

Ст.247   Повноваження депутатів, гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад “. Порядок організації депутатської діяльності визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статутом територіальної громади та цим регламентом.

Ст.248 Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Ст.249   Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Ст.250   Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

 

Ст.251   Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад.