РОЗДІЛ 11. АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОЇ РАДИ

ГЛАВА 11.1. Рішення ради

Ст.320   Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Ст.321   Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

Ст.322   Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу міської ради(вісімнадцять депутатів), в тому числі і міський голова.

Ст.323   Повторне голосування з одного і того ж проекту рішення (питання) на сесії міської ради проводиться не більше одного разу, якщо за повторне голосування проголосувало не менше 1/3 від загального складу ради.

               Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Ст.324   Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 від загального складу ради. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях.

Ст.325            Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. При встановленні результатів голосування до загального складу ради враховується голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні.

Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Ст.326 Рада може скасовувати своє рішення чи вносити зміни в прийняте рішення(крім випадків, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення), якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

Ст.327   Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

Інші рішення набувають чинності з дня їх прийняття.

Ст.328   Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Ст.329   Рада може скасовувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради. При цьому необхідний обов’язковий розгляд рішення виконкому на засіданні відповідної депутатської комісії і висновків комісії за підписом її голови. 

Ст.330 Рішення міської ради  підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Ст.331 В рішеннях міської ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Ст.332   Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Ст.333   Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Ст.334   Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення через офіційні друковані засоби інформації та через офіційний веб-сайт міської ради. За відсутності офіційного друкованого засобу інформації Надвірнянської об’єднаної територіальної громади публікація, оприлюднення та доведення рішень міської ради, її виконавчого комітету чи розпоряджень міського голови, в тому числі рішень нормативно-правового характеру, здійснюється через офіційний веб-сайт міської ради.

Ст.335   На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

ГЛАВА 11.2. Розпорядження міського голови 

Ст.336   Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження. 

Ст.337   У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд сесії міської ради.

ГЛАВА 11.3  Конфлікт інтересів

Ст.338  Міський голова, секретар, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Ст.339 Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо конфлікту інтересів, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на лічильну, мандатну, з питань  депутатської етики постійну депутатську комісію міської ради.

Терміни “реальний конфлікт інтересів“, “потенційний конфлікт інтересів“, “неправомірна вигода“, “подарунок” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

Ст.340 У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (ради, комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Ст.341 Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

 

Ст.342 У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.